Pārskati un statistika

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi .SIA „Mailmaster” kopš 1995.gada nodarbojas ar mainīgas informācijas digitālo druku un pasta sūtījumu sagatavošanu. Mūsu uzņēmumā tiek apstrādāti no klientiem elektroniskā veidā saņemti dati, tos izdrukājot uz veidlapām un ar specializētu tehniku sapakojot aploksnēs un nododot tos pasta pakalpojumu sniedzējam piegādei adresātiem vai elektroniski izsūtot adresātiem. Sagatavotās vēstules tiek sašķirotas pēc indeksiem un nodotas pasta pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina korespondences piegādi adresātiem visīsākajā iespējamajā termiņā. Papildus tam SIA Mailmaster nodrošina drukātas korespondences personalizāciju, adresāciju, kā arī dažādu mārketinga sūtījumu apstrādi, ievietojot polietilēnā.

SIA „Mailmaster” mērķis ir atbilstoši mūsdienu prasībām sniegt kvalitatīvus pakalpojumus informācijas plūsmas organizēšanai un nodrošināšanai biznesa vidē. SIA „Mailmaster” kvalitātes politika ir kompetenti un konkurētspējīgi apstrādāt klientu informāciju, ietverot gan drukāšanu un pakošanu, gan elektronisku sagatavošanu, izplatīšanu un arhivēšanu; pēc iespējas automatizēt ražošanas procesus un samazināt cilvēku ietekmi uz ražošanas procesu; nodrošināt augstākās kvalitātes apkalpošanu.

Pateicoties izcilām tehniskajām iespējām un darbinieku kvalifikācijai, SIA „Mailmaster” spēj apstrādāt vairāk kā pusotru miljonu vēstuļu mēnesī. SIA „Mailmaster” rīcībā ir jaudīgi un kvalitatīvi ātrgaitas printeri, vēstuļu pakojamās iekārtas un ieplēvošanas tehnika.

Komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikātoru, šeit.

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums.
Informācija par īpašumu struktūru.
Informācija par iepirkumiem.
Līdzdalība citās sabiedrībās.
Iemaksas, kas veiktas valsts vai pašvaldības budžetā.
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi .
Personāla vadības politika.
Organizatoriskā struktūra.
Mailmaster Valde.
Valdes atlīdzība.
Atalgojuma politika.

Statūti.

 

Ziedošanas (dāvināšanas)nosacījumi un kārtība.
Par ziedojuma (dāvinājuma) piešķiršanu katrā konkrētajā gadījumā lēmumu pieņem SIA Mailmaster Valde, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto kārtību.

Jautājuma, par ziedojuma (dāvinājuma) piešķiršanu, atzinums tiek sniegts pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10. - 15. pantiem.

MM Darba samaksas principi balstās uz :
LR Darba likumu;
LR likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu”;
LR likumdošanas aktiem, kas reglamentē darba samaksu un ar to saistītos nodokļus;
MM iekšējiem darba kārtības noteikumiem.

Darba samaksas sistēmas uzdevumi:
Panākt MM darba samaksas līdzsvarotību un konkurētspēju Latvijas darba tirgū;
Nodrošināt salīdzināmu atalgojumu par vienādu darba apjomu, kvalitāti un amatu.

Uzņēmums maksā darbiniekiem komisijas par pakalpojumu veikšanu, kas noteikti iekšējos normatīvajos aktos.Darbinieki saņem piemaksas valsts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos: par papildu darbu, darbu īpašos apstākļos, nakts darbu, virsstundu darbu, darbu nedēļas atpūtas vai svētku dienā.

Piemaksas un prēmijas
1. Piemaksa par virsstundu darbu | 100% no stundas vai dienas algas likmes| Darba likuma 68. pants;
2. Piemaksa par darbu svētku dienās | 100% no stundas vai dienas algas likmes | Darba likuma 68. pants;
3. Finansiālo iespēju robežās - naudas dāvanas Līgo svētkos un Ziemassvēkos | Valdes lēmums;
4. Uzņēmums maksā darbiniekiem komisijas par pakalpojumu veikšanu, kas noteikti iekšējos normatīvajos aktos.

Sociālās garantijas
1. Nelaimes gadījumu apdrošināšana - Valdes lēmums;
2. Veselības apdrošināšana - Valdes lēmums.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi, nefinanšu mērķi, gada pārskati:

Finanšu mērķi.
Skatīt, šeit.

SIA Mailmaster 2008. gada pārskats
SIA Mailmaster 2009. gada pārskats
SIA Mailmaster 2010. gada pārskats
SIA Mailmaster 2011. gada pārskats
SIA Mailmaster 2012. gada pārskats
SIA Mailmaster 2013. gada pārskats
SIA Mailmaster 2014. gada pārskats
SIA Mailmaster 2015. gada pārskats
SIA Mailmaster 2016. gada pārskats
SIA Mailmaster 2017. gada pārskats
SIA Mailmaster 2018. gada pārskats
SIA Mailmaster 2019. gada pārskats
SIA Mailmaster 2020. gada pārskats


SIA Mailmaster starpperiodu pārskati:

SIA Mailmaster 2020. gada 2 cet. pārskats

SIA Mailmaster 2020. gada 3.cet. pārskats

SIA Mailmaster 2020. gada 4.cet. pārskats

SIA Mailmaster 2021. gada 1.cet. pārskats

 


 

 

Iepirkumi

SIA Mailmaster aktuālie iepirkumi.

Iepazīties.